درخت (آغاج) قدرت زبان ترکی

285
این یک دانه است که جوانه میزند و ساقه و ریشه می اندازد و سر از خاک بیرون می آورد
این دانه سالهای سال از خاک تغذیه می کند و پرورش میابد و تبدیل به کنده می شود
کنده بزرگ می شود تنه درخت تشکیل می شود
تنه شاخه ها را می رویاند شاخه توسط تنه به کنده و ریشه وصل میشود
کنده شاخه هارا می رویاند میوه ها با دم میوه و برگ ها با دم برگ ها به شاخه ها متصل می شوند
مراحلی که دیدید از جوانه زدن یک دانه تا درخت شدنش است.

https://www.barishsesi.com


https://www.instagram.com/barishsesi/


https://telegram.me/barishsesi