• 204

    کلیپ انگیزشی چرا متولد شدی

    هدف شما از اینکه به این جهان آمدید چیست؟ هدف شما این است که هر روز مانند دیروز رفتار کنید و زندگی گذشته خود را داشته باشید؟ https://zehnekook.com/why-birth/


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی