آشنایی با سرنخ ها، حساب ها، افراد و فرصت ها

286
محتوای ویدیو:
– معرفی ماژول های سرنخ، حساب، افراد و فرصت ها
– نحوه ی ایجاد سرنخ، حساب، افراد و فرصت ها
https://sarvcrm.com
SarvCRM
SarvCRM 0 دنبال کننده