اولین موسسه شتابدهی استعداد و موفقیت در ایران

243
مهم ترین عواملی که میتواند در تحصیل و پیشرفت دانش آموزان تاثیر گذار باشد . داشتن برنامه ریزی در همه امور است . کودکان و نوجوانان باید بیاموزند تا چگونه تصمیمات درست را از نادرست تشخیص دهند و هر کاری را از روی اصول منطقی پیش ببرند ، تا به موفقیت دست پیدا کنند . در پل استار نیز دانش پذیران مهارت تصمیم گیری صحیح را
به طرق مختلفی خواهند آموخت .
01334911
www.poulstar.com