• 266

    طولانی شدن زمان انجام پایان نامه (مهرداد حمصیان)

    اغلب دانشجویان با دیدگاه های اشتباه پایان نامه را شروع می کنند و نکته جالب تر هم این است که تا آخر پایان نامه با این دیدگاه ها جلو می روند و با مشکلات متعدد روبرو می شوند. علت ادامه دادن خیلی از این دیدگاه های اشتباه در مورد پایان نامه این است که این اگر شما در راه پایان نامه اشتباه رفتید، مجبور هستید تا آخر آن را ادامه دهید.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی