درگیری حامیان رقبای انتخاباتی در دهدشت

544
حامیان دو نماینده فعلی دهدشت و رقیب انتخاباتی وی؛ در دهدشت استان کهگیلویه با یکدیگر درگیر شدند!