نگاه از بالا به پایبن

298
پدر و مادر نباید نگاهشان به فرزندشان از بالا به پایین باشد.