ازمون مقایسه مقاومت خمشی و جذب انرژی (طاقت)بتن معمولی با بتن الیافدار

184
ازمون مقایسه مقاومت خمشی و جذب انرژی (طاقت)بتن معمولی با بتن الیافدار...بتن الیاف دار ، که این روز ها با نام بتن الیافی نیز به چشم میخورد یکی از انواع مصالح ساختمانی و نوعی بتن است که دارای مقاومت فشاری زیادی بوده و به همین دلیل از آن در اجرای اعضاء تحت فشار مورد استفاده قرار میگیردبه دلیل پائین بودن مقاومت کششی، باید تمهیدات لازم در جهت رفع این محدودیت پیش بینی شود. در این راستا، عوامل محیطی نیز باعث افزایش تنش کششی در بتن می شوند که از آن جمله میتوان به جمع شدگی بتن ناشی از تبخیر سریع آب از سطح بتن به دلیل وزش باد و افزایش دما اشاره نمود. استفاده از میلگرد باعث افزایش مقاومت کششی بتن میشود.
hadidfam
hadidfam 0 دنبال کننده