دیگر ز باوفایی خود شرم می کنم / از بس شنیده ام که دلش پیش دیگریست ، معین تبریزی

240
moeinevis
moeinevis 0 دنبال کننده