آيا ميشه نماز قضای صبح را به نماز ظهر امام اقتدا کنيم و حمد و سوره را بايد بلند بخوانيم يا آهسته ؟ 2

149
آيا ميشه نماز قضای صبح را به نماز ظهر امام اقتدا کنيم و حمد و سوره را بايد بلند بخوانيم يا آهسته ؟
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده