عبدالحسین خسروپناه

325
. خسروپناه روحانی چریان‌شناس و پژوهشگر فلسفه دین و رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه است .
آثار و کتابهای خسروپناه را میتوانید در روزآهنگ به راحتی تهیه کنید :
https://roozahang.com/Author/29673/