اولویت داشتن را به انگلیسی یاد بگیریم...

198
وقتی می خواهیم بگوییم که چیزی برایمان ارجعیت داره می توانیم از Comes first در جمله مان استفاده کنیم در ویدئو چند مثال برایتان آوردیم تا بهتر یاد بگیرید
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده