تعبیر خواب نابینایی

1,198
خواب شناسان نابینایی در خواب رابه ضرر و زیان و همچنین غم و اندوه تعبیر کرده اند. از دید علم تعبیر خواب: کم سو شدن چشمان در خواب دلیل بر گمراهی می باشد کـه موجب آفت و زیان میشود، همچنین نابینا شدن خبر از اندوهی میدهد کـه قابل پیش بینی نیست.
Milad Beiki
Milad Beiki 19 دنبال کننده