اگزاست فن مکنده 2

208
اگزاست فن مکنده با حرکت دورانی پره های خود باعث گردش هوا و انتقال آن از محیطی به محیط دیگر میشود که این انتقال میتواند توسط کانال و یا تعدادی اگزاست فن با فواصل مشخص انجام شود.اگزاست فن به دو دستهه مکنده و دمنده تقسیم میشود که در دو گرید محوری و گریز از مرگز قرار میگیرند.برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://dama-goostar.ir/fa/news/2/%D8%A7%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%86-%D9%85%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87 مراجعه نمایید.