امان از رفیقان...

727
امان از نارفیقان.. . .
اشتباه کردیم به خیلیا گفتیم رفیق😞