امان از رفیقان...

323
امان از نارفیقان.. . .
اشتباه کردیم به خیلیا گفتیم رفیق😞