• 362

    ممان اینرسی؛ محاسبه ممان اینرسی اشکال مختلف به همراه فرمول و جدول آن

    محاسبه‌ی ممان اینرسی مثلث ، مستطیل و مقاطع مرکب با استفاده از فرمول و جدول برای دریافت این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید: https://sbz.one/art31

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی