درد مرا کسی نتواند دوا کند / باید طبیب نیز برایم دعا کند ... معین تبریزی

312
مهدی اصغری عظمی ( معین تبریزی )
معین تبریزی درد عشق
moeinevis
moeinevis 0 دنبال کننده