نگرانی بشیر حسینی از سرنوشت آرات

252
واکنش بشیر حسینی به درآمدزایی پدر آرات و نگرانی از سرنوشت این کودک.