تونل های نوری جهت نورپردازی طبیعی ساختمان

136
استفاده از تونل های نوری در جهت روشنایی طبیعی داخل ساختمان

در این روش با استفاده از کارگذاری یک کلاهک شفاف در پشت بام ساختمان، نور خورشید توسط این کلاهک دریافت و سپس از طریق این تونل های نوری به مناطق تاریک ساختمان هدایت می شود.