• 70

    آيا نماز شکسته مسافر در اول وقت بعدا اگر هنوز فرصت باشه و به وطن برسه بايد به صورت کامل اعاده بشه ؟

    آيا نماز شکسته مسافر در اول وقت بعدا اگر هنوز فرصت باشه و به وطن برسه بايد به صورت کامل اعاده بشه ؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی