شعر گودکانه باز هم موی مرا مادرم شانه زده

1,954
شعر گودکانه باز هم موی مرا مادرم شانه زدهشعر گودکانه باز هم موی مرا مادرم شانه زده