آموزش حسابداری مالیاتی - اصلاح حساب دریافتنی

281
آموزش حسابداری مالیاتی - اصلاح حساب دریافتنی

یکی از اصلاحات مهم در پایان سال اصلاح حساب دریافتنی است که در این فیلم به تفضیل توضیح داده می شود .