آشنايي با تاثير داروي سديم والپروات

1,117
سدیم والپروات آثار خود را از طریق مهار کانال های سدیم وابسته به ولتاژ و نیز افزایش میزان GABA در مغز اعمال می کند.سدیم والپروات به سرعت و به طور کامل از دستگاه گوارش جذب می شود. در صورتی که این دارو همراه با بعد از غذا مصرف شود سرعت جذب آن، بدون تغییر میزان جذب کلی، کاهش می یابد.سدیم والپروات به طور گسترده ای در بدن توزیع می شود. میزان اتصال این دارو به پروتئین های پلاسما در حدود 90 درصد است.