تابش استیلا در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه تهران