• 80

    گرامر ago با سهیل سام

    برای به کاربردن ago در جمله توجه به دو نکته ضروری است.یک این که همراه با ago از کلمات since و before استفاده نکنید.دو اینکه همراه با ago از گذشته ی ساده استفاده کنید نه حال کامل.این فیلم آموزشی را تا انتها مشاهده کنید تا این دو نکته ی مهم در مورد ago برای همیشه در ذهنتون بمونه. آموزش زبان انگلیسی کاربردی با سهیل سام https://soheylenglish.ir


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی