آموزش حل ریاضی پایه ششم صفحه24 فصل2 جمع وتفریق کسر

33
این فیلم ها توسط گروه دوبرار تهیه شده است،
برای مشاهده سایر دروس پنجم به وبسایت dooy.ir به آدرس
https://dooy.ir/category/%d8%ad%d9%84-%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
و برای مشاهده فهرست ریاضی پنجم به وبسایت mathcool.ir به آدرس
https://mathcool.ir/category/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b4%d8%b4%d9%85-1400/
همیار
همیار 10 دنبال کننده