داغترین‌ها: #انتخابات

آشنايى با عوارض تست خواب

201
تست خواب به دليل آنكه يك تست غير تهاجمى مى باشد يعنى هيچ سوزنى وارد بدن نميشود و هيچ سيگنال الكتريكى و مغناطيسى وارد بدن نميشود به همين علت اين تست عارضه خاصى براى فرد ندارد. تنها عارضه اى كه ممكن است تست خواب داشته باشد ايجاد حساسيت پوستى چسب هايى است كه در اين تست از آنها استفاده ميشود. اين حساسيت به راحتى و طى چند روز برطرف ميشود.