دکتر فخرالدین سیفی کاندید یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

234
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند.
بلبل شوقم هوای نغمه خوانی می کند.
همتم تا میرود ساز غزل گیرد به دست.

طاقتم اظهار عجزو نا توانی می کند
بلبلی در سینه می نالد هنوزم کاین چمن.
با خزان هم آشتی و گل فشانی می کند.
ما به داغ عشقبازیها نشستیم و هنوز.
چشم پروین همچنان چشمک پرانی می کند.
نای ما خاموش ولی این زهره شیطان هنوز.
با همان شور و نوا دارد شبانی می کند
✅دکتر فخرالدین سیفی .
✅کاندید یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
✅کد انتخاباتی:۵۵١٢ .
drfakhredinseyfi @.‌:اینستاگرام
fakhredinseyfi.com :.وب سایت