درس منطق استاد مطهری (جلسه 5) مدرس: دکتر جلال خدایاری

1
درس منطق ویژه ی آمادگی ارشد رشته های فلسفه و منطق