موسسه آسایش گستران
موسسه آسایش گستران

گروه وكلاي آسايش گستران با در اختيار داشتن كادري گسترده از وكلاي پايه يك و قضات بازنشسته و اساتيد دانشگاهي در سراسر ايران و كشورهاي زيادي ميتوانند تامين كننده آسايش حقوقي شما هموطنان ارجمند باشند . هسته مركزي حقوقي موسسه آسايش گستران در سه كميسيون حقوقي ، كيفري و خانواده انجام وظيفه مينمايند ، به نحوي كه پرونده هاي ارجاعي ، در كميسيون مريوطه مطرح و پس از تعيين استراتژي ، توسط وكلاي مربوطه پيگيري ميشود و در تمام مراحل قضايي پرونده توسط مسئولين كميسيون بر حسن جريان امور نظارت ميشود . گروه همكاران بين الملل موسسه از وكلا ء معتمد و ارزنده اي تشكيل شده اند كه در سراسر دنيا ميتوانند پيگير منافع و آسايش حقوقي شما هموطنان گرامي باشند و اميدواريم با مساعي اين مجموعه ، هيچ حقي از هيچ ايراني آزاده اي در سراسر دنيا ضايع نشود.