خانیک قدیم مأمن کفترهای چاهی

614
روستای خانیک
شهرستان فردوس
khanik
khanik 0 دنبال کننده