خمره های قدیمی خانیک

912
روستای قدیم خانیک
شهرستان فردوس
استان خراسان جنوبی
khanik
khanik 0 دنبال کننده