رزق و روزی زیاد با روایتی بسیار ساده و عالی

2
اعمال روز جمعه و شستن سر با گل ختمی و سدر

#رزق_و_روزی #گل_ختمی #سدر
#رزق_روزی