• 108

    اندروید داخلی چیست ؟

    کاری ندارم چیکار کردند و چیه. ولی وقتی میگی اندروید داخلی تولید شد مثل اینه بگی بنز داخلی تولید شد.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی