• 909

    دیوانه از قفس پرید - One Flew Over the Cuckoo’s Nest 1975

    سینمایی - دیوانه از قفس پرید - One Flew Over the Cuckoo’s Nest 1975 - رندل پاتریک مک مورفی را به جرم تجاوز دستگیر می کنند و به حکم دادگاه او را برای بررسی وضعیت روانی اش به بیمارستان روانی ایالتی می فرستند. مک مورفی، با مقررات سخت و غیر انسانی تیمارستان که توسط زن سرپرستاری اعمال می شود مخالفت می کند… - Gap.im/nama66

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی