انگیزشی آرنولد

485
صحبتهای جنجالی آرنولددرمورد زندگیش...
شایدفکرکنیدآرنولد همینطوری شدبهترین بدنسازجهان وخیلی شانس پس کلیپوببینیدتاشوکه بشید!