• 475

    خروج کیست هیداتیک مغزی از سر کودک

    خارج کردن یک کیست هیداتیک بزرگ از مغز کودکی چهار ساله که به دلیل تشنج مراجعه کرده بود. لحظه خارج شدن کیست آنقدر هیجان انگیز بود که همه پرسنل و افراد حاضر در اتاق عمل را به وجد آورد. کیست هیداتیک نوعی بیماری انگلی است که در چرخه زندگی خود وارد بدن حیوانات گیاهخوار و گوشتخوار میشود. علت آلودگی انسان به آن مصرف آب یا غذا و خصوصا سبزیجات آلوده است. این بیماری سبب ایجاد کیست در کبد، ریه و مغز به صورت شایعتری از سایر نقاط بدن می گردد. اهمیت و حساسیت مهم در جراحی این کیست، ممانعت از پارگی آن میباشد چرا که حاوی تعداد بیشماری انگل (اسکولکس) بوده و در صورت پارگی کیست حین جراحی هر کدام از اینها میتوانند کیست جدیدی ایجاد کنند و تعداد آنها در مغز از شمارش خارج گردد. در نمای نزدیک قبل از خارج شدن ضایعه، این تجمع انگلی در قسمتی از کیست مشاهده میشود.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی